ScienceOnlineLeiden

Blog

Unconference 3.0

Annette ter Haar - 21 januari 2015, 0 3383

Unconference 3.0

Het thema voor de derde Unconference van ScienceOnline Leiden is 3.0, daar waren we snel uit. Maar wat is dat eigenlijk: 3.0? Frank Nuijens en Annette ter Haar gingen voor ScienceOnline Leiden op pad.

For English scroll down.

3.0 is overal

Erik Schilp, kwartiermaker van het nieuwe Taalmuseum in Leiden, zoekt het niet binnen de muren van een instelling, maar op straat. Met het evenement als format. Taal is levend en van iedereen en meertaligheid is de nieuwe norm. Zie een uitstekend trendoverzicht. Op die site vind je ook alle plannen voor het Taalmuseum.

3.0 is versnelling

“Sneller werken, snellere processen, sneller vergaderen. Gewoon sneller!” zegt Charlotte van den Heuvel, persvoorlichter Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Technologie, wetenschap, design, het is er allemaal in Eindhoven. Studenten laten in projecten zien hoe het onderwijssysteem van de TU/e resulteert in meer creatieve oplossingen voor de problemen van morgen, zoals Stella: de eerste gezinsauto op zonne-energie. Maar ook een project in Finland, waarbij de studenten de Sagrada Familia van ijs nabouwen op levensgrote schaal. 3D geprint voedsel, slimme kleding die vervuilde lucht om ons heen filtert terwijl je het draagt, voetballende robots…

3.0 is een ‘double bind’ tussen lokaal en globaal

Han Nijssen, beleidsstrateeg en programmamanager Leiden Kennisstad, ziet de stad als podium, laboratorium en proeftuin. De stad is de plek waar innovatie plaats vindt, waar alternatieve, vernieuwende vormen een kans krijgen. Klein maar fijn kan wel eens de kracht van Leiden zijn. Hij is op zoek naar het antwoord op de vraag waarom internationale studenten in 2018 voor Leiden zouden moeten kiezen. Hij zoekt het in dat wat de stad uniek maakt, de genius loci van Leiden, en de relatie met de rest van de wereld, de poort naar globalisering. “Mensen die die in Leiden komen studeren, hebben uiteindelijk toch allemaal een drive om de wereld een beetje beter en begrijpelijker te maken.’

3.0 is digital humanities en de filter bubble

Mieneke van der Salm en Anneke Dirkx van de Universiteitsbibliotheken Leiden vertellen enthousiast over nieuwe onderzoekstechnieken op het snijvlak van ICT en geesteswetenschappen: data visualisaties, data en text mining, optical character recognition. Wanneer de filter bubble ter sprake komt, hebben we het al snel over digitale geletterdheid en de noodzaak om te leren coderen. Een mooi voorbeeld komt uit Friesland: Bibliotheekservice Fryslan biedt een mobiel FabLab. Ook veel bruikbare tips over sociale media op Mieneke's blog.

3.0 is selectie

“Hoe vind je de interessante informatie en bereik je de juiste mensen?”, vraagt Tessa Vossen zich af. Tessa is bioloog, met een master in Biology en Science, Communication and Society en bekend van het DNA lied dat zij samen met Judith Weijers en Sanne Westhoff heeft gemaakt. Ze is nu werkzaam als PhD bij een partnerproject van het ICLON (Universiteit Leiden) en de TU Delft. Ze onderzoekt de integratie van onderzoeken en ontwerpen in het middelbaar onderwijs en kijkt hierbij naar de nieuwe vakken Onderzoeken & Ontwerpen en Natuur, Leven en Techniek. “Hoe ziet wetenschap er nu echt uit? Neem scholieren mee naar de universiteit en het laboratorium. Het beeld dat ze nu hebben is vertekend door CSI. ‘Ik zou heel graag een platform hebben waar wetenschappers in eenvoudige taal hun onderzoek toelichten”. Dit klonk ons als muziek in de oren en we hebben Tessa gevraagd mee te werken aan scioMatch, een datingsite voor goede ideeën, waarvan we de eerste opzet op het SciComNL verjaardagsfeestje willen tonen.

3.0 is verbreding

Maarten van der Plas, beleidsmedewerker kenniseconomie en onderwijs en arbeidsmarkt van de Gemeente Leiden, ziet kansen voor talentontwikkeling op het vmbo en roc’s. ‘Wetenschap mag misschien sexy zijn, techniek is dat nog niet. Toch zijn er in de techniek in onze regio veel kansen op het gebied van ruimtevaart, zorg, wetenschappelijk onderzoek, biobased economy en in laboratoria. Techniek is overal, talenten op dit vlak zijn zeer gewild. Specifiek voor onze regio zijn de Leidse Instrumentmakers School (LiS) en het Technolab. Ik zie nog meer mogelijkheden om in Leiden leerlingen kennis te laten maken met techniek. Ik denk samen met Ben Schippers van Technolab en Nathalie Lecina van Studio Moio na over een manier om ook de kansen in de zorg aan VMBO en MBO-ers te tonen. Bijvoorbeeld via een lab voor gezondheid, vitaliteit en techniek.  Dat zou ook kunnen, maar is nog niet meer dan een idee, voor de groene sector: een Biolab voor  teelttechnieken, biotechnologie en plantveredeling. Er komt een doorlopende leerlijn wetenschap en techniek voor kinderen van 0 tot 14 jaar en een wetenschaps- en techniekpaspoort. Zo hoop ik dat ouders hun kind niet persé in een pak met een stropdas willen zien, maar dat ook een overall of een witte jas met trots gedragen kan worden! Er wordt in Leiden hard gewerkt aan vernieuwing van het onderwijs zoals meer ruimte voor buitenschools leren in het VMBO; een manier om buiten de schoolbanken je talenten te ontdekken. In de onderbouw gaat het om een dag per twee weken, in de bovenbouw om een dag per week.”

3.0 is interactie met de student

Tanja de Bie, coordinator communitymanagement van het Online Learning Lab, vertelt over MOOCS en SPOCS. “Een van de redenen dat de Universiteit Leiden een MOOC over terrorisme heeft ontwikkeld, is om de maatschappelijke discussie naar een wetenschappelijk niveau te trekken door aannames te toetsen aan research. Het is goed dat er een Europese benadering beschikbaar is naast de Amerikaanse dominante positie op dit terrein. We hebben er inmiddels 70.000 mensen mee bereikt, hij is nu vier keer online geweest. Het grootste aantal deelnemers komt uit de VS, Europa en BRIC landen, maar er zijn ook deelnemers uit Afrika en Australië. In Afrika is internet vooral beschikbaar via mobiele apparaten, dus daar moet je rekening mee houden. Leiden heeft voor samenwerking met Coursera gekozen. Zij hebben het grootste marktaandeel en bieden meer vrijheid dan andere aanbieders en daarmee kiezen we voor een ‘agile’ benadering. Zo kunnen we experimenteren met onderwijs. We krijgen online veel meer informatie over wat wel en niet werkt voor studenten. Ook docenten krijgen een ander leven. In modules van vier weken werken blijkt optimaal te zijn, met onderdelen van 6 tot 8 minuten. Docenten moeten veel meer over didactiek nadenken; over leerdoelen, interactie en soms zelfs herkend worden bij de supermarkt. Er worden meet ups georganiseerd voor circa 50 personen en wanneer een professor in het buitenland is nodigt hij soms studenten on the spot uit: het Starbucks model. Mijn droom-MOOC? Die gaat over de Gouden Eeuw!”

De leidraad voor de interviews waren de volgende vragen: Wat versta je onder 3.0? Wat betekent het voor jou? Hoe werken de online en offline wereld samen in jouw werk en wat zie je voor spannende trends in de toekomst?

Wij horen graag jullie aanvullingen en tegengeluiden. Wie zitten er bovenop de ontwikkelingen en hebben we nog niet geinterviewd? Laat het ons hieronder weten.


 

The theme for ScienceOnline Leiden’s third Unconference is 3.0, that was an easy choice to make But what does it really mean: 3.0? Frank Nuijens and Annette ter Haar decided to interview a series of specialists for ScienceOnline Leiden. They asked trendsetters to name exciting new developments in their fields of expertise.

3.0 is everywhere

Erik Schilp, project leader of the new ‘Museum of Languages’ in Leiden, believes the future of museums is not confined to the walls of a building, but lies out in the streets. With the event as format. Language is a living, breathing thing that belongs to everyone and multilingualism is the new norm. See for a trend report. This is also the address where you can find more information on the ‘Museum of Languages’. In Dutch only.

3.0 is acceleration

“Working faster, processing quicker, speeding up meetings. Accelerate!” says Charlotte van den Heuvel, press officer at the Technical University Eindhoven (TU/e). Technology, science, design, Eindhoven has it all. Students projects show how the educational system results in creative solutions to the problems of tomorrow, e.g. Stella: the first family car on solar energy. Or a project in Finland where students rebuilt the Sagrada Familia in ice, life-sized. 3D printed food, smart dresses that filter polluted air while wearing them, robots that play soccer…

3.0 is a double bind between local and global realities

To Han Nijssen, policymaker and program manager of ‘Leiden, city of knowledge’, the city is a stage, lab setting and test bench for innovation. It’s in the city that alternative, innovative forms get a chance to blossom. Small and high-class initiatives may well be the real power of Leiden. He’s formulating an answer as to why international students should choose to study in Leiden as of 2018. He’s combining that what makes Leiden unique, it’s genius loci, and the relationship it has with the rest of the world, the gateway to globalization. “People who want to study in Leiden, want to learn how to make the world a better place”. 

3.0 is digital humanities and the filter bubble

Mieneke van der Salm and Anneke Dirkx work for the Leiden University libraries and share their enthusiasm for new research methods that combine ICT and the humanities: data visualizations, data and text mining and optical character recognition. When discussing the filter bubble the importance of teaching digital literacy and especially learning how to code is touched upon. A good example is a mobile Fablab of the library services in Friesland. Mieneke's blog provides useful advice on how to use social media.

3.0 is selection

“How do you find specific information and how do you reach the right people?” asks Tessa Vossen. Tessa is a biologist with a Master degree in Biology and Science, Communication and Society and is known for the DNA song that she made together with Judith Weijers and Sanne Westhoff. She now works as a PhD in a joint project of Leiden University Graduate School of Teaching (ICLON) and Delft University of Technology. Tessa’s PhD research topic focuses on integrating research and design in secondary school science education. Therefore, the Dutch subjects NLT (nature, life & technology) and O&O (research & design) will be studied, both on teacher and classroom level. “What does science really look like? Invite adolescents to universities and laboratories. Their view of what science is like is distorted by tv programs such as CSI. I would love to have a platform where scientists show what they are working on in simple language without any jargon.” This was music to our ears and we invited Tessa to work on scioMatch, a datingsite for ideas, of which we want to share the first concept at the anniversary conference of SciComNL.

3.0 is accessibility

Maarten van der Plas, policymaker for knowledge economy and education and labour market in Leiden, sees opportunities for talent development in vocational education. “Science may be sexy, technology isn’t. I see chances for our region especially in space technology, health care, scientific research, biobased economy and in laboratories. Engineering is everywhere and talents in technology have good career possibilities. The LiS, a school where students learn how to fabricate mechanical engineering tools and Technolab are unique to our region. I’d like to introduce more students to engineering. Together with Ben Schippers of Technolab and Nathalie Lecina of Studio Moio, we devise ideas to introduce students in vocational education to health care, vitality and technology in a LAB setting. The same idea could also apply to green technology: a BioLab for new cultivation techniques, biotechnology and plant breeding. But this is just an idea, a possibility. What is real, is that an educational curriculum on Science and Technology will be developed for children from 0 to 14 years old. They will receive a S&T passport that keeps track of the various encounters they’ll have with S&T. I hope this will stimulate parents to allow their children to choose jobs where they will be wearing overalls and white lab coats, instead of pressuring them to a suit and tie job. We work hard to renew education and offer more possibilities to learn outside school for vocational training: give students a change to discover their talents outside the curriculum. The first two years it’s a day every two weeks, the last two years a day every week.”

3.0 is student interaction

Tanja de Bie, Coordinator Community Management at the Online Learning Lab, speaks of MOOCS and SPOCS.”One of the reasons that Leiden University developed a MOOC on terrorism is to add scientific research to the discussion in society. It’s a good thing that we now have an European approach next to the dominant American voice in this field. We’ve reached 70.000 people so far, it’s been online four times now. Most participants are from the US, Europe and BRIC countries, but we also have participants from Africa and Australia. In Africa being online happens mostly on mobiles, so you have to pay attention to that when you develop a MOOC. Leiden chose to collaborate with Coursera. They have the biggest marketshare and offer more freedom than other providers. We chose an agile approach so we can experiment with education. Online learning provides a lot of student information: what works for them and what fails? Teaching is also changing. It turns out that a modular four week system works best, with autonomous fragments of 6-8 minutes. Teachers have to rethink pedagogies: learning objectives, student interaction and even being recognized when grocery shopping. We organize meetups for about 50 students and when a professor is abroad he invites student on the spot: the Starbucks Model. The MOOC I’m dreaming of? On our Golden Age, of course!”

When we conducted the interviews, these were the questions we asked: What is 3.0? What does 3.0 mean to you? How are offline and online realities coming together in you work and what are the exciting trends for the future?

We welcome your comments  and opposing views. Who is on top of things and have we missed? Please let us know below.

(Foto: Flickr)